BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI / 88 / 2002

z dnia: 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół (placówek) oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom szkolnym i logopedom zatrudnionym w szkołach.
Na podstawie art. 42, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycielska (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach), Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42, ust. 3, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczycielska, o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Organ prowadzący szkołę (placówkę) może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (placówki) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3


Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) organ prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym trzy godziny tygodniowo.

§ 4


Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002r.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 09:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1198 razy