BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/26/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 94.815,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.894,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków wydatków kwotę 129.254,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków wydatków kwotę 37.333,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

paragraf)

Plan

dotychczasowy

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan

po zmianach

852-85212 § 6310

-

4 035,00

4 035,00

852-85216 § 2010

56 000,00

2 894,00

53 106,00

852-85219 § 2010

95 000,00

3 000,00

98 000,00

854-85417 § 2310

-

5 987,00

5 987,00

900-90015 § 2010

-

81 793,00

81 793,00

RAZEM :

151 000,00

94 815,00

2 894,00

242 921,002. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

paragraf)

Plan

dotychczasowy

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan

po zmianach

801-80101 § 4110

1 074 339,00

19 596,00

1 054 743,00

801-80104 § 4110

133 242,00

3 808,00

129 434,00

801-80110 § 4110

434 975,00

11 035,00

423 940,00

801-80146 § 4300

-

34 439,00

34 439,00

852-85212 § 4210

-

4 035,00

4 035,00

852-85216 § 3110

56 000,00

2 894,00

53 106,00

852-85219 § 4210

9 000,00

3 000,00

12 000,00

854-85417219 § 4300

-

5 987,00

5,987,00

900-90015 § 4260

300 000,00

81 793,00

381 793,00

RAZEM :

2 007 556,00

129 254,00

37 333,00

2 099 477,00
§ 2

§ 2 pkt 2 ppkt 1 liter a) uchwały nr XIX/13/2004 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.303.227,00 zł.


§ 3

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 14.376.696,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 15.609.136,00 zł


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega rozplakatowaniu*.


* - rozplakatowano dnia 04 maja 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 09:58
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1504 razy