BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV / 76 / 2002

z dnia: 31 lipca 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wygryny o następujących ustaleniach:

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1


1. Plan miejscowy składa się z następujących, wzajemnie uzupełniających się części:
1) ustaleń planu, zawartych w treści niniejszej uchwały,
2) rysunków planu w skali 1 : 2000, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego są obowiązującymi ustaleniami tego planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone (linie ciągłe),
2) obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) zasady wewnętrznego podziału terenów,
4) obowiązujący kierunek kalenic dachów,
5) klasyfikacja techniczno-funkcjonalna ulic i dróg.
3. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej na załączniku nr 2 niniejszej uchwały określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach technicznych inwestycji.
4. Uwidocznione na rysunku planu usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych ma charakter postulatywny.

§ 2


Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przeznaczeniu terenu ściśle określonym – należy przez to rozumieć zakaz wprowadzania innych form użytkowania terenu poza wymienionymi w uchwale,
2) przeznaczeniu terenu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
3) przeznaczeniu terenu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której trzeba sytuować frontową elewację budynku z możliwością jej przekraczania tylko przez ewentualne balkony, nie obudowane tarasy lub zewnętrzne schody,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której zaleca się sytuowanie frontowej elewacji budynku bez prawa przekraczania tej linii,
6) kierunku kalenicy – należy przyjąć dla budynków o dachach wielopołaciowych kierunek dominujący w bryle dachu,
7) zabudowie zagrodowej (MR) – należy przez to rozumieć zespół budynków lub pojedynczy budynek gospodarczy wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi integralnie powiązany z gospodarstwem rolnym,
8) zabudowie jednorodzinne (MN) – należy przez to rozumieć dom mieszkalny jednej rodziny, utrzymującej się z pracy poza rolnictwem i zamieszkałej stale we wsi,
9) zabudowie letniskowe (ML) – należy przez to rozumieć obiekt budowlany usytuowany na wyodrębnionej działce, przeznaczony wyłącznie do celów rekreacyjnych,
10) zabudowie mieszkalno – pensjonatowej (MP) – należy przez to rozumieć budynek o powierzchni całkowitej min. 400m², w którym nie więcej niż połowa powierzchni użytkowej służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych właściciela, a pozostała funkcjonalnie wydzielona część składająca się z min. 6 pokojów noclegowych świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem,
11) adaptacji zabudowy – należy przez to rozumieć jej przystosowanie do aktualnych potrzeb użytkownika poprzez modernizację, nadbudowę, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenia obiektów uciążliwych lub zużytych. Prace adaptacyjne winne spełniać wymogi architektoniczne określone dla nowej zabudowy,
12) terenach ekologicznych czynnych – należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu aktywną przyrodniczo, pokrytą roślinnością naturalną lub urządzoną.

Rozdział II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
§ 3


1. Wszystkie nowe wznoszone budynki winne skalą i formą architektoniczną nawiązywać do cech architektury regionalnej. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, nowe budynki powinny posiadać dachy dwuspadowe, równo połaciowe o nachyleniu 35˚ - 45˚, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorze czerwieni lub brązu. Układ kalenic określa rysunek planu.
2. Jeżeli ustalenia planu nie stanowią inaczej wysokość nowych budynków letniskowych i jednorodzinnych nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Wysokość części parterowej w/w budynków nie może przekraczać 3,0 m w świetle konstrukcji.
3. Rzędne partery nowych budynków jednorodzinnych i letniskowych mogą być wyniesione max 90 cm ponad poziom tereny licząc w środku ich szerokości lub długości. W przypadku spadku terenu przekraczającego 8 % wyniesienie posadzki parteru nad terenem nie może przekraczać 40 cm licząc od najwyższego jego punktu.
4. Na terenach istniejącego zainwestowania zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia. W odniesieniu do wyróżnienia na rysunku planu budynków postulowanych do objęcia ochroną konserwatorską powyższe działania są możliwe jedynie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie.
5. Na działkach zabudowy letniskowej zakazuje się wznoszenia budynków gospodarczych oraz wolnostojących szop, wiat, garaży itp. W obrębie każdej działki min. 75 % jej powierzchni winny zajmować tereny ekologiczne czynne.
6. Nie dopuszcza się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budowy w okresie realizacji inwestycji.
7. Ogrodzenia od strony ulic, dróg i ciągów pieszych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Nie dopuszcza się ogrodzeń pełnych. Stosowanie siatki możliwe jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu żywopłotów wzdłuż tych ogrodzeń. Bramy wjazdowe na działki od strony ulic i dojazdów o szerokości mniejszej niż 10 m winne być cofnięte od ich linii regulacyjnych o min. 2 m.
8. W zakresie obrony cywilnej na terenach budownictwa jednorodzinnego należy przewidzieć ukrycia typu II, wykonane przez mieszkańców we własnym zakresie.
9. Na wszystkich właścicielach działek budowlanych ciąży obowiązek partycypacji w kosztach uzbrojenia terenu, o którym mowa w §§ 6 – 8 i 9 ust. 2 z zastrzeżeniem § 11 niniejszej uchwały.

§ 4


1. Podział terenów na działki prowadzić zgodnie z wytycznymi rysunku planu. Nie dopuszcza się wtórnego podziału działek i dogęszczania zabudowy.
2. Dopuszcza się łączenie dwu lub więcej działek i realizację na tak powiększonym terenie tylko jednego obiektu.

§ 5


W celu ochrony środowiska przyrodniczego wprowadza się jako obowiązujące:
1) zakaz stosowania rozwiązań tymczasowych w zakresie gospodarki ściekowej tj. realizacji suchych ustępów,
2) zakaz usuwania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
3) zakaz stosowania węgla i paliw węglopochodnych do celów grzewczych budynków letniskowych,
4) zakaz stosowania żużla, piecowego do utwardzenia dróg, parkingów ścieżek pieszych i rowerowych,
5) w strefie ochronnej jeziora przepisy § 5 rozporządzenia Nr 82 / 98 Województwa Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 36, poz. 194).

§ 6


1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowe zasilanej z ujęcia wody w Ukcie. Sieć wyposażona w hydranty p.poż. o wydajności min. 10 l/sek. w odległościach nie mniejszych niż 150 m.
2. Istniejące studnie kopane należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

§ 7


1. Odprowadzenie ścieków do projektowanej miejskiej oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie poprzez projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 0,2 m i ciśnieniowej z przepompowniami ścieków.
2. Do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowo – gospodarczych w lokalnych szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowe ich wywożenie do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni. Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku jednorodzinnego, letniskowego lub mieszkalno-pensjonatowego jest dokonanie odbioru technicznego w/w zbiornika.
3. Odprowadzanie wód deszczowych z dróg o przekroju ulicznym poprzez sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø0,3 m do rzeki Nidki. Przed zrzutem wód do w/w odbiornika należy przewidzieć ich podczyszczenie poprzez montaż separatorów ropopochodnych i pisaku w wydajnościach dostosowanych do obsługiwanej zlewni. Dla pozostałych terenów odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do rowów melioracyjnych lub na tereny zielone. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych do sieci deszczowej.
4. Opady stałe winne być czasowo składowane w odpowiednich pojemnikach na poszczególnych posesjach, stamtąd wywożone na gminne wysypisko w Wólce.

§ 8


1. Zasilanie w energię elektryczną projektowanej zabudowy odbywać się będzie z istniejących i projektowanej stacji trafo poprzez sieć średniego i niskiego napięcia. Zasilanie poszczególnych odbiorców energii poprzez szafki – złącza pomiarowo – rozdzielacze zlokalizowane na zewnątrz budynków od strony ulic.
2. Ulice wiejskie klasy L oświetlone.

§ 9


1. Dopuszcza się uzbrojenie terenu w sieć gazową średniego ciśnienia z indywidualnymi reduktorami dla poszczególnych odbiorców, lub zaopatrywanie odbiorców z lokalnych stacji zbiornikowych gazu płynnego.
2. Tereny projektowanego zainwestowania mogą być podłączone do miejskiej centrali telefonicznej poprzez sieć kablową.

Rozdział III
USTALENIA DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH NA RYSUNKU PLANU
§ 10


1 UT - Teren adaptowalnego gospodarstwa agroturystycznego z polem campingowym i przystanią wodną.
2 MR - Tereny adaptowanej zabudowy zagrodowej.
3 RP/RZ -Tereny istniejących użytków rolnych, przeważnie o wysokim poziomie wód gruntowych, bez prawa wznoszenia jakichkolwiek obiektów.
3aML - Tereny projektowanej zabudowy letniskowej. Budynki bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy do 75 m².
4 UT - Teren adaptowanego gospodarstwa agroturystycznego z przystanią wodną.
5 US - Teren przystani wodnej z dopuszczeniem budowy hangarów dla sprzętu pływającego. Ewentualny budynek parterowy z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 25 – 30°.
6 ML - Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy letniskowej. Nowe budynki o powierzchni zabudowy do 80 m².
7 MN - Tereny adaptowanej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Zabudowa działki nr 134/2 możliwa jedynie pod warunkiem podwyższenia rzędnej terenu w miejscu zlokalizowania budynku do min. 118 m n.p.m.
8 UO - Tereny adaptowanej szkoły podstawowej.
9MN - Tereny adaptowanej zabudowy jednorodzinnej.
10 UC - Tereny istniejących i projektowanych usług, handlu, gastronomii i rzemiosła. Zabudowa parterowa szeregowa z możliwością wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na poddaszach. Na styku z konturem 9 MN zabezpieczyć wspólny dojazd do zapleczy obiektów usługowych. Budynek jednorodzinny w budowie do adaptacji.
11 MP - Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. Gabaryty budynków dostosować do istniejącego obiektu na działce na 165/2.
12 MR/ML - Tereny adaptowanej zabudowy zagrodowej oraz projektowanej zabudowy letniskowej i jednorodzinnej. Nowe domy letniskowe o powierzchni zabudowy do 80 m². W sąsiedztwie konturu 30 RP/UI zakaz wszelkich robót ziemnych bez uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.
13 MR/ML - Tereny istniejących użytkowników rolnych z zaleceniem wprowadzenia zalesienia na gruntach niskich klas bonitacyjnych lub na stromych zboczach.
14ML - Tereny projektowanej zabudowy letniskowej, częściowo w oparciu o wydane pozwolenia na budowę. Domy letniskowe o powierzchni zabudowy do 75 m².
14a ML - Teren projektowanej zabudowy letniskowej na zachodnim obrzeżu jeziora Wygyńskiego. Od strony jeziora nakaz wprowadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej w pasie szerokości min. 10 m. Wielkość domów letniskowych do 70 m² powierzchni zabudowy.
15 UT - Teren projektowanego pola namiotowego z budynkiem recepcyjnym i kubaturze do 500 m³. Dopuszczalna budowa 3 drewnianych domków campingowych na fundamentach punktowych o powierzchni zabudowy do 30 m² każdy. Łączna pojemność ośrodka do 60 miejsc noclegowych. Zabezpieczyć punkt czerpania wody jeziorowej do celów gaśniczych. Bezwzględny zakaz przeprowadzania wtórnych podziałów terenu.
16 ZCz - Teren nieczynnego cmentarza ewangelickiego objętego ochroną konserwatorską – do uporządkowania.
17 P/R - Teren Adaptowanego tartaku.
18 RP - Teren istniejących gruntów ornych. Na działce nr 65 możliwe wprowadzenie zabudowy w uzgodnieniu z Zarządem M.P.K.
19 W - Wody powierzchniowe zeutrofizowanego jeziora Wygryńskiego oraz rzeki Nidki. Jezioro wymaga zabiegów renaturyzacyjnych.
20 MN/ML - Teren adaptowanej zabudowy jednorodzinnej i projektowej letniskowej. Nowe budynki o powierzchni zabudowy do 80 m². Zabudowa działki nr 200/3 uwarunkowana występowaniem wody gruntowej na głębokości min. 1.30 m od powierzchni terenu.
21 UH - Teren istniejącego obiektu handlowego z dopuszczeniem jego rozbudowy.
22 UT - Teren adaptowanego ośrodka wypoczynkowego „Letni Ogród” z przystanią wodną i polem campingowym.
23 PE - Teren udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego i zasobach bilansowych 45.575 m³ (87,1 tys. ton). Zakaz zabudowy i zalesiania.
24 ML - Teren projektowanej zabudowy letniskowej. Budowa drugiego budynku letniskowego na działce nr 211/3 możliwa tylko przez właściciela nr 211/4 w wyniku częściowej wymiany gruntów.
25 RL - Tereny istniejących użytków rolnych przeznaczone do zalesienia.
26 RL - Tereny istniejących lasów do zachowania.
27 ML - Tereny adaptowanego domu jednorodzinnego i projektowanej zabudowy letniskowej. Domy letniskowe o powierzchni zabudowy do 80 m². Dopuszcza się powiększenie projektowanych działek kosztem pozostałych części nieruchomości nr 216/2 i 217/1 (13 RP/RZ) bez prawa wprowadzania tam zainwestowania. Istniejące zadrzewienie wzdłuż drogi podlega ochronie.
28 MR/MN - Tereny projektowanej zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej.
29 NO - Rezerwy terenów na potrzeby projektowanych przepompowni ścieków. Dopuszczalna korekta lokalizacji w/w obiektów na etapie projektowania realizacyjnego.
30 RP/UI - Orientacyjna lokalizacja stanowiska archeologicznego na gruncie rolnym. Zakaz wszelkich robót niwelacyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
1 KP - Ulica w ciągu obecnej drogi powiatowej Wygryny – Kamień. Szerokość w liniach rozgraniczających 12 – 20 m. W sąsiedztwie istniejących i projektowanych terenów budowlanych pożądany przekrój uliczny. Istniejące zadrzewienie przydrożne podlega ochronie.
2 KL - Ulice w ciągach dróg gminnych. Szerokość w liniach rozgraniczających pożądany przekrój uliczny, szerokość jezdni 4,5 m.
3 KD - Istniejące i projektowane ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m. Szerokość ewentualna jezdni 4,5 m.
4 KD - Adaptowane i projektowane drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej szerokości w liniach rozgraniczających 8 – 10 m.
5 KD - Drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej szerokości min. 6 m.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11


Sieci uzbrojenia technicznego oraz drogi dojazdowe na terenach zabudowy letniskowej nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Koszty uzbrojenia terenu i urządzenia dróg obciążają właścicieli obsługiwanych gruntów.

§ 12


Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zostaje ustalona w stosunku do terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej i pensjonatowej w wysokości 30 %.

§ 13


Tracą moc ustalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Ruciane-Nida, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV / 8 / 94 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 marca 1994 r. (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 13, poz. 108) w stosunku do terenów objętych niniejszym planem.

§ 14


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 15


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* mapy pominięto
* uchwała nie weszła w życie w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 08:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1909 razy