BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV / 73 / 2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 19, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/44/91 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 stycznia 1991 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie, w Statucie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały § 4 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działania Zakładu jest:

„§4.
1. Usługi pogrzebowe i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
2. Wydobywanie żwiru i piasku wyłącznie na potrzeby gminy,
3. Wydzierżawienie pomieszczeń na działalność gospodarczą,
4. Administracja budynkami komunalnymi,
5. Zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych w miejscowości Wólka,
6. Inne źródła przychodów: utrzymanie zieleni miejskiej, wynajem ciągnika, zimowe utrzymanie ulic, naprawa dróg i znaków drogowych, wykonywanie innych bieżących zadań o charakterze użyteczności publicznej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu oraz Kierownikowi zakładu budżetowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 13:04
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1248 razy