BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV / 72 / 2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie i nadania jemu statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Formą organizacyjno-prawną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie jest zakład budżetowy, rozliczający się z budżetem gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Nadaje się Statut Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 13:03
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1278 razy