BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV / 63 / 2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 68, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na stosowanie przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2, istniejącego w budynku mieszkalnym nr 58, zlokalizowanym na działce gruntu ozn. nr geod. 58/1 w Wejsunach bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszonej:
1) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu – 80%
2) w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 60%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jan Sawicki



Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 12:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1222 razy