BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV / 62 / 2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. Nr geod. 299/2, o pow. 1.071m², położonej w Rucianem-Nidzie, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVII/72/2001 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.X.2001r.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 5 lipca 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 12:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1178 razy