BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII /59 /2002

z dnia: 11 czerwca 2002r.
w sprawie: Podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 z 2001r., Nr 23, poz. 220 z 2002r.) w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220 z 2002r.) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 10/98 Zarządu Miejskiego w Rucianem-Nidzie z dnia 14 sierpnia
1998r. w sprawie podziału mista i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podania do publicznej wiadomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 cze 2010 11:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1226 razy