BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/61/2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia ich spłaty w formie weksla własnego im blanko wraz z deklaracją wekslową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a w Rucianem - Nidzie, uchwala co następuje:

§ 1


1. Zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.245.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych.
2. Szczegółowe warunki otrzymania pożyczki, oprocentowanie, terminy spłaty rat pożyczki oraz odsetek określi umowa zawarta pomiędzy pożyczkodawcą a Gminą Ruciane - Nida.
3. Źródłem dochodów, z którego nastąpi spłata pożyczki, będą wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w latach 2004 – 2007.
4. Zadanie inwestycyjne, dla sfinansowania którego Rada Miejska podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki, zostało zapisane w wydatkach budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2002r. .

§ 2


1. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
2. Upoważnia się Zarząd Miejski do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 3


Traci moc uchwała nr XXXIV/40/2001 z 31 maja 2001r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia ich spłaty w formie weksla własnego im blanko wraz z deklaracją wekslową.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu *.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* - rozplakatowano w dniu 5 lipca 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 cze 2010 11:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1166 razy