BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/58/2002

z dnia: 11 czerwca 2002r.
w sprawie: dokonania zmian w uchwale dotyczącej budżetu gminy na 2002r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 г. о samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 г., Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. о finansach publicznych (Dz.U. z 1998 г., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala со następuje:

§1


W uchwale nr XLI/17/2002 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 27 marca 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2002r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości
15.781.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości
20.785.407,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. w § 2 pkt 2 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie: wydatki majątkowe 8.320.449,00 zł, w tym:
4. w § 2 pkt 2 ppkt. 2 lit a) otrzymuje brzmienie: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy
8.320.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
l. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.004.329,00 zł są:
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 201.024,00 zł,
b) pożyczki w kwocie 3.146.130,00 zł,
c) wolne środki w kwocie 2.089.175,00 zł,
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. l zawiera zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Z wolnych środków planuję się spłatę kredytu w wysokości 432.000,00 zł

§ 2


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* - rozplakatowano dnia 17 czerwca 2002r.OBJAŚNIENIA

do UCHWAŁY NR XLIII/58/2002 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia
11 czerwca 2002r.


W związku z niemożliwością sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 1.996.690,00 zł poprzez zaciąganie nowych zobowiązań ( Uchwała nr 511/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 maja 2002r.), Zarząd Gminy Ruciane – Nida podjął decyzję, aby deficyt sfinansować za pomocą własnych środków pozyskanych z “własnych źródeł”.
1) Postanowiono o rozłożeniu kosztów inwestycji pn. “Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Rucianem – Nidzie na rok 2003. W związku z powyższym 300.000,00 zł przeniesiono z tego zadania – do sfinansowania w 2003r.
2) Postanowiono sprzedać działki budowlane w Rucianem – Nidzie mieszczące się przy ul. Polnej w ilości 5 szt. po szacunkowej cenie ok. 35.000,00 każda. Dla bezpieczeństwa przyjęto do budżetu, że otrzymana kwota ze sprzedaży tych działek to 150.000,00 zł . (a nie 175.000,00 zł jak wynika z rachunku matematycznego)
3) Zaplanowano również dochód w kwocie 200.000,00 zł ze sprzedaży 15 działek po ok. 15.000,00 zł położonych przy ul. Dybówek.
4) W miesiącu czerwcu sprzedany został port dla prywatnego przedsiębiorcy na kwotę 800.000,00 zł.
5) Założono, że w roku 2002 wykonany zostanie kolektor sanitarny na ul. Kowalik (finansowany ze środków PHARE;99), w związku z czym właściciel nieruchomości położonej przy tej ulicy wpłaci do kasy Urzędu Miasta i Gminy sumę 200.000,00 zł – zgodnie z zawartą umową notarialną.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 cze 2010 11:48
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1213 razy