BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII /45 /2002

z dnia: 30 kwietnia 2002r.
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piaski.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

& 1

1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piaski, dla obszaru określonego na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dominujące funkcje terenu określonego:

a) w załączniku nr 1 – zabudowa letniskowa i mieszkaniowa,

3. Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”.

& 2

Zakres ustaleń plany miejscowego winien obejmować co najmniej:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi
3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.
6) Zasady i warunki podziału terenów.

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 10 maja 2002r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2010 14:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1703 razy