BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII /30 /2002

z dnia: 30 kwietnia 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miejski umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rucianem-Nidzie do kwoty 500.000,00 zł. ze środków UKFiS oraz „zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tej kwoty w formie weksla własnego „im blanco” wraz z deklaracją wekslową.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) oraz art. 48, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

& 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Miejski umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p. n. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Rucianem-Nidzie do kwoty 500.000,00 zł. ze środków UKFiS.

& 2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tej kwoty w formie weksla własnego im blanco wraz z deklaracją wekslową.

& 3

Przedsięwzięcie, o którym mowa w & 1 jest zapisane w planie budżetu gminy na 2002 rok jako zadanie inwestycyjne.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 10 maja 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2010 14:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1218 razy