BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI /28 /2002

z dnia: 27 marca 2002 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Iznota.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r., nr 15, poz. 139 z późn. zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Iznota, celem ustalenia zasad zagospodarowania zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1niniejszej uchwały.
2. Ustala się dominujące funkcje terenów określonych:
a) w załączniku nr 1 – utrzymanie funkcji turystyczno-wypoczynkowej,
b) w załączniku nr 2 – realizacja zabudowy rekreacyjnej.
3. Ogólne zasady i intensywności nowego zagospodarowania określi „Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze:.

§ 2

Zakres ustaleń planu miejscowego winien obejmować co najmniej:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady o standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
6) zasady i warunki podziału terenów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* Rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
* mapy pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 14:00
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1243 razy