BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI /27 /2002

z dnia: 27 marca 2002 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13, ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 48/3, o powierzchni 2 424m², położonej w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* Rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
* mapę pominieto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 14:00
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1232 razy