BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/ 23/ 2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: zmiany Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rucianem-Nidzie z dnia 28 kwietnia 1995r. wprowadza się następujące zmiany:
I. Zastosowany w regulaminie zwrot „Urząd Miejski” zastępuje się zwrotem „Urząd Miasta i Gminy”.
II. w § 8 :
- w ust. 3 dodaje się: - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
- dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
5. Obowiązki Burmistrza w czasie jego nieobecności pełni Zastępca Przewodniczącego Zarządu. Stałego podziału obowiązków pomiędzy Burmistrza a Zastępcę Przewodniczącego Zarządu dokonuje Zarząd.
III. w § 14:
- w ust. 1 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:
9/ Pion Ochrony.
- w ust. 2 pkt 2/ otrzymuje brzmienie:
2./ Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
IV. w § 15 w ust. 1 dodaje się pkt 9/ o brzmieniu:
9/ Przestrzegają zasad ochrony informacji niejawnych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
V. w § 16:
- w ust. 2 wprowadza się literę ż/ o brzmieniu:
ż/ prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.
- w ust. 5 wprowadza się literę e/ o brzmieniu:
e/ prowadzenie zadań w zakresie działalności wychowawczej i zapobiegawczej określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- w ust. 7 dodaje się:
-prowadzi Si kancelarię tajną urzędu.
-dodaje się ust. 8 o brzmieniu:
8 Pion Ochrony:
-zapewnia ochronę informacji niejawnych,
-zapewnia ochronę systemów i sieci teleinformatycznych,
-zapewnia ochronę fizyczną urzędu,
-kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
-przeprowadza okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
-opracowuje plan ochrony urzędu i nadzoruje jego realizację,
-prowadzi szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
VI. w § 19 wprowadza się ust. 4 o brzmieniu:
4. Pracownika obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
VII. Ustala się:
-nowy załącznik nr 1 – schemat organizacyjny urzędu z wyszczególnieniem ilościowym stanowisk pracy,
-nowy załącznik nr 2 – podział zadań pomiędzy osoby sprawujące funkcje kierownicze w urzędzie,
-nowy załącznik nr 4 – regulamin pracy urzędu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mzurskiego.


Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 09:40
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1379 razy