BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/ 22/ 2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych* w gminie Ruciane-Nida w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do realizacji w roku 2003 zadania szkoleniowo-dydaktyczne w gminie Ruciane-Nida dofinansowane ze środków kredytu Banku Światowego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – podkomponentu B2-Edukacja, wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja zadań szkoleniowo-dydaktycznych w roku 2003 będzie finansowana ze środków własnych Gminy, w wysokości stanowiącej udział własny we współfinansowaniu wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Zarząd Miejski przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na rok 2003 uwzględni środki na realizację zadań, których mowa w § 1 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mzurskiego i podlega rozplakatowaniu*/.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

*rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 09:32
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1326 razy