BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/14/2002

z dnia: 19 lutego 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 68, ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996R. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na stosowanie przy sprzedaży 2 lokali mieszkalnych istniejących w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na drodze gruntu ozn. nr geod. 54/4 w Gałkowie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
1) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu – 80 %
2) w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 60 %

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 09:44
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1227 razy