BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/11/2002

z dnia: 19 lutego 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku art. 13, ust. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz z art. 695 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pani Zenobii Styczyńskiej zam. Wierzba nr 8, nieruchomości gruntowej rolnej, ozn. nr. Geod. 6/10, o pow. 0,3595 ha, położonej w Wierzbie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIV/47/00 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31 maja 2001 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia x/.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 23.02.2002r.
* mapę pominięto.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 09:41
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1232 razy