BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/29/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej 80% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości zabudowanej pawilonem mieszkalnym, położonej w Iznocie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej 80% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości zabudowanej pawilonem mieszkalnym, ozn. nr geod. 36/19, o pow. 5.988 m2, położonej w Iznocie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Langex/Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 maja 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 10:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1870 razy