BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/30/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4.920.201,44 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4.534.395,18 zł

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.920.201,44 zł

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.534.395,18 zł

1. Zmiany w budżecie po
stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan
dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
710-71035 § 2020
-
8 540,00
-
8 540,00
750-75075 § 6207
-
10 500,00
-
10 500,00
750-75075 § 6209
-
6 480,00
-
6 480,00
754-75495 § 6207
-
552 080,00
-
552 080,00
754-75495 § 6208
552 080,00
-
552 080,00
-
801-80101 § 6207
-
392 414,00
-
392 414,00
801-80101 § 6208
392 414,00
-
392 414,00
-
801-80195 § 6207
-
147 902,73
-
147 902,73
801-80195 § 6208
147 902,73
-
147 902,73
-
853-85395 § 2007
-
370 859,46
-
370 859,46
853-85395 § 2008
155 486,27
-
155 486,27
-
853-85395 § 2009
25 299,03
38 007,04
-
63 306,07
900-90001 § 6207
-
3 286 512,18
-
3 286 512,18
900-90001 § 6208
3 286 512,18
-
3 286 512,18
-
900-90095 § 6207
-
50 000,00
-
50 000,00
900-90095 § 6209
-
56 906,03
-
56 906,03
RAZEM:
4 559 694,21
4 920 201,44
4 534 395,18
4 945 500,47

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
754-75495 § 6058
552 080,00
-
552 080,00
-
600-60095 § 6057
-
50 000,00
-
50 000,00
600-60095 § 6059
-
56 906,03
-
111 906,03
710-71035 § 4300
-
8 540,00
-
8 540,00
750-75075 § 6057
-
10 500,00
-
10 500,00
750-75075 § 6059
-
6 480,00
-
6 480,00
754-75495 § 6057
-
552 080,00
-
552 080,00
801-80101 § 6057
-
392 414,00
-
392 414,00
801-80101 § 6058
392 414,00
-
392 414,00
-
801-80195 § 6057
-
147 902,73
-
147 902,73
801-80195 § 6058
147 902,73
-
147 902,73
-
853-85395 § 4017
-
32 136,20
-
32 136,20
853-85395 § 4018
32 136,20
-
32 136,20
-
853-85395 § 4117
-
6 065,90
-
6 065,90
853-85395 § 4118
5 005,35
-
5 005,35
-
853-85395 § 4127
-
1 017,25
-
1 017,25
853-85395 § 4128
844,35
-
844,35
-
853-85395 § 4177
279 059,95
-
279 059,95
-
853-85395 § 4178
72 900,00
-
72 900,00
-
853-85395 § 4217
-
25 266,01
-
25 266,01
853-85395 § 4218
20 743,51
-
20 743,51
-
853-85395 § 4219
25 299,03
38 007,04
-
63 306,07
853-85395 § 4267
-
5 193,46
-
5 193,46
853-85395 § 4268
5 193,46
-
5 193,46
-
853-85395 § 4307
-
18 160,10
-
18 160,10
853-85395 § 4308
14 702,81
-
14 702,81
-
853-85395 § 4747
-
760,59
-
760,59
853-85395 § 4748
760,59
-
760,59
-
853-85395 § 4757
-
3 200,00
-
3 200,00
853-85395 § 4758
3 200,00
-
3 200,00
-
900-90001 § 6057
-
3 286 512,18
-
3 286 512,18
900-90001 § 6058
3 286 512,18
-
3 286 512,18
-
RAZEM:
4 559 694,21
4 920 201,44
4 534 395,18
4 945 500,47
§ 2

W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.972.079,26 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.
§ 3

W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.858.214,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem 27.895.535,79 zł
2.Plan wydatków ogółem 33.697.949,69 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange* - rozplakatowano dnia 06 maja 2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały LII/30/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

1.Na podstawie zawiadomienia Nr PS.V5018-0007-031/10 z dnia 16 marca 2010r. z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, na podstawie porozumienia Nr 6/ROPWiM/2010, przyznaje dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 71035 (działalność usługowa - cmentarze) w kwocie 3.540,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
2.Na podstawie zawiadomienia Nr PS.V5018-0023-006/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, na podstawie aneksu do porozumienia Nr 6/ROPWiM/2010, zwiększy dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 71035 (działalność usługowa - cmentarze) w o kwotę 5.000,00 zł (4,500.00 zł ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie i 500,00 zł – Wojewoda Warmińsko – Mazurski) z przeznaczeniem na odnowienie krzyży z napisami oraz wykonanie tablicy informacyjnej na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I Wojny Światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Leśnej w Rucianem – Nidzie.
3.Na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-28-100/09-00 z dnia 08 września 2009r. podpisanej z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim o dofinansowanie projektu „W stronę dobrej szkoły II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Operacyjnego, Gmina Ruciane – Nida w dniu 25 kwietnia 2010r. (215.373,19 zł – środki unijne) i 26 kwietnia 2010r. (38.007,04 zł – środki z budżetu krajowego) otrzymała w łącznej kwocie 253.380,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji ww. projektu. W projekcie biorą udział szkoły podstawowe i gimnazjum. W zakresie projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Powyższą kwotę wprowadza się do budżetu w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w rozdziale 85395 (pozostała działalność).
4.Na podstawie nowej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz 207) zmienia się czwartą cyfrę paragrafów dochodów i wydatków na których rozpisano środki unijne z cyfry 8 na cyfrę 7.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 maj 2010 13:41
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1615 razy