BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/22/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 519.113,00 zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 559.113,00 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
600-60016 § 6260
-
10 000,00
-
100 000,00
700-70005 § 0870
2 231 740,72
252 047,00
-
2 483 787,72
801-80101 § 2030
-
12 000,00
-
12 000,00
854-85415 § 2003
-
60 066,00
-
60 066,00
900-90019 § 0690
-
95 000,00
-
95 000,00
RAZEM:
2 231 740,72
519 113,00
-
2 750 853,72

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
600-60016 § 6050
420 000,00
237 030,00
-
657 030,00
801-80101 § 4240
6 000,00
12 000,00
-
18 000,00
851-85154 § 4210
50 000,00
-
20 000,00
30 000,00
851-85154 § 4270
-
20 000,00
-
20 000,00
852-85202 § 4330
316 800,00
-
20 000,00
296 800,00
852-85203 § 4330
-
20 000,00
-
20 000,00
854-85415 § 3260
-
75 083,00
-
75 083,00
900-90002 § 2650
-
30 000,00
-
30 000,00
900-90019 § 4210
-
30 000,00
-
30 000,00
900-90019 § 4300
-
40 000,00
-
40 000,00
900-90019 § 4430
-
25 000,00
-
25 000,00
921-92120 § 6050
-
70 000,00
-
70 000,00
RAZEM:
792 800,00
559 113,00
40 000,00
1 311 913,00
§ 2

W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.848.193,23 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.
§ 3

W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. skreśla się § 10 wraz z załącznikiem.
§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem 27.509.729,53 zł
2.Plan wydatków ogółem 33.312.143,43 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange* - rozplakatowano dnia 6 maja 2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały LII/22/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

1.Na podstawie wniosku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 marca 2010r., w związku z otrzymanymi rachunkami za pobyt osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania z naszej Gminy w ośrodkach wsparcia, schroniskach i noclegowniach na mocy art. 481 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) przenosi się kwotę 20.000,00 zł z rozdziału 85202 (pomoc społeczna – domy pomocy społecznej) z § 4330 (zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.) do rozdziału 85203 (pomoc społeczna – ośrodki wsparcia) do § 4300 (zakup pozostałych usług). Z terenu naszej gminy w ośrodkach takich jak Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku i Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Ełku przebywa 6 pensjonariuszy.
2.Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 z 2009r., poz. 1664) z dniem 31 marca 2010r. likwiduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym gminnego funduszu stają się dochodami budżetu gminy oraz podlegają przekazaniu na rachunek podstawowy Gminy. Po stronie wydatków powyższe środki przeznacza się na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. W tym celu do budżetu wprowadza się rozdział 90019 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) i planuje się że w 2010r. dochody i wydatki z powyższego tytułu osiągną kwotę 95.000,00 zł.
3.Na podstawie zawiadomienie Nr FB.I.3011 – 0002-051/10 z dnia 24 marca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 21/2010 z dnia 23 marca 2010r., na wniosek Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85415 (edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 60.066,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Do przyznanej dotacji maja zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który mówi, że „Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, ze odrębne ustawy stanowią inaczej”. W tym przypadku odrębne przepisy nie mają zastosowania i Gmina Ruciane – Nida ustala na ww. cel środki własne w wysokości 15.017,00 zł.
4.W związku z tym, ze Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwałą Nr 17/303/10/III z dnia 29 marca 2010r. przyznał ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi we wsi Ukta dz. Nr 44, dł. 270m”, do budżetu Gminy w dziale 60016 (transport i łączność – drogi publiczne gminne) wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą jak wyżej i przeznacza się na to zadanie środki w łącznej kwocie 237.030,00 zł, zgodnie ze wstępnym kosztorysem.
5.Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-063/10 z dnia 09 kwietnia 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 28/2010 z dnia 09 kwietnia 2010r., na wniosek Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opiek w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Do przyznanej dotacji maja zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który mówi, że „Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, ze odrębne ustawy stanowią inaczej”. W tym przypadku odrębne przepisy nie mają zastosowania, ale Gmina Ruciane – Nida na ten cel przeznaczyła wcześniej 6.000,00 zł, zaś wymagane środki własne to kwota 3.000,00 zł.
6.Na podstawie wniosku Zakładu Usług Komunalnych o przyznanie dotacji przedmiotowej jako dopłaty do 1 tony nieczystości stałych, przyjętych na wysypisko w Wólce w okresie od 1 stycznia 2010r. do 26 kwietnia 2010r. w ilości 500,34 ton, wprowadza się do budżetu kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł w rozdziale 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami. Dotację skalkulowano jako iloczyn ilości ton nieczystości stałych za dany okres i różnicy w stawce pomiędzy stawką wynikającą z kalkulacji (189,94 zł brutto) a stawką przyjętą dla odbiorcy usług (134,12 zł brutto).
7.Wprowadza się do budżetu Gminy zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowych kościołów na terenie Gminy Ruciane – Nida” w rozdziale 92120 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) i zasila się ww. inwestycje kwotą 70.000,00 zł.
8.w związku z uzyskaniem większych niż planowano kwot ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 (gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i mieszkaniami) paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)) o kwotę 252.047,00 zł, a środki po stronie wydatków przeznacza się na pokrycie nowych zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie udziału w środkach własnych pomocy materialnej dla uczniów.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 maj 2010 12:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2096 razy