BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/17/2004

z dnia: 16 marca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie ul. Kwiatowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolityDz. U. z 2000 roku nr 46, poz. 543, zm. 2001 r. Nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721)Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej blokiem wielolokalowym nr 7, ozn. Nr geod. 229/59, o pow. 811 m2, w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x/ .


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 23 marca 2004 roku
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:00
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2049 razy