BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/4/2002

z dnia: 19 lutego 2002
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a,pkt 2 i3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/78/2001 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów płatności wprowadza się następujące zmiany:
1 W § 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2)Inkasentem opłaty targowej jest Pani Małgorzata Sobczyk.
3)Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% kwot opłat targowych pobranych i wpłaconych do kasy na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 23 lutego 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 kwi 2010 11:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1768 razy