BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/20/2010

z dnia: 25 marca 2010r.
w sprawie: przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W imieniu Rady Osiedla Ruciane – Nida Nr 2 przyjmuje się zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016 przyjętego Uchwałą Nr I/2010 Rady Osiedla Ruciane – Nida nr 2 z dn. 25.01.2010r.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 30 marca 2010r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) procedura przyjmowania Planów Odnowy Miejscowości przewiduje po pierwsze przyjęcie dokumentu przez zebranie wiejskie / redę osiedla, a następnie zatwierdzenie przez radę gminy.
Z uwagi na brak możliwości zwołania Rady Osiedla Ruciane – Nida nr 2, gdzie rezygnację złożył jej Przewodniczący Pan Andrzej Zawalich, uprawnioną do przyjęcia i wprowadzania zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010-2016 jest Rada Miejska Ruciane – Nida. Taka forma przyjmowania i zatwierdzenia jest dopuszczona przez obowiązujące wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pkt. 18 Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013).
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 11:23
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1945 razy