BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/10/2010

z dnia: 25 lutego 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 217.672,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 217.672,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
758-75801 § 2920
5 530 648,00
127 500,00
-
5 658 148,00
852-85295 § 2030
-
90 172,00
-
90 172,00
RAZEM:
5 530 648,00
217 672,00
-
5 748 320,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 4580
-
22 205,80
-
22 205,80
750-75023 § 6050
-
30 000,00
-
30 000,00
754-75495 § 4300
-
15 000,00
-
15 000,00
852-85295 § 3110
76 000,00
84 917,00
-
160 917,00
852-85295 § 4210
5 000,00
5 255,00
-
10 255,00
900-90003 § 4300
130 000,00
32 532,52
-
162 532,52
921-92109 § 2480
674 000,00
23 000,00
-
697 000,00
921-92109 § 2910
-
4 458,68
-
4 458,68
921-92109 § 4560
-
303,00
-
303,00
RAZEM:
885 000,00
217 672,00
-
1 102 672,00

§ 2
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w spra1ie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.417.240,02 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem 26.646.833,02 zł
2.Plan wydatków ogółem 32.449.246,92 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
* - rozplakatowano dnia 02 marca 2010r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały L/10/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 25 lutego 2010r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

1.W dniu 27 stycznia 2010r. Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację FB.I.3011-0002-004/10 z dnia 25 stycznia 2010r. z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją Nr FB 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 (pomoc społeczna – pozostała działalność) w § 2030 o kwotę 90.172,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Podziału dotacji celowych dokonano w oparciu o wniosek Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, a środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.
2.Na podstawie pisma Ministra finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r. Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację o rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz.U. Nr 19, poz. 102). Na podstawie tej informacji zwiększona zostaje część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 127.500,00 zł.
3.Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny Sygn.akt I A Ca 454/09 wprowadza się do budżetu środki na pokrycie odsetek w kwocie 22.205,80 zł od zasądzonego odszkodowania na rzecz osób prawnych w kwocie 120.343,46 zł. Od ww. wyroku została wniesiona w dniu 04 lutego 2010r. kasacja do Sądu Najwyższego.
4.W związku z pismem nr DF-V.AM-326/1-48/09/11 z dnia 09 lutego 2010r. w sprawie rozliczenia z wykonania zadania pn. „Powiększenie powierzchni użytkowej Domu Kultury w Rucianem – Nidzie” (umowa nr 622/09/FPK/DEK z dnia 31 marca 2009r.) zmniejszony został finansowy wkład własny na realizację powyższego zadania z 522.876,00 zł do kwoty 510.875,62 zł. Z uwagi na powyższe, Gmina Ruciane – Nida zobowiązana jest do proporcjonalnego zwrotu części dotacji Ministra Kultury w kwocie 4.458,68 zł, którą to wprowadza się do budżetu w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby).
5.Na podstawie wniosku Domu Kultury w Rucianem – Nidzie o zwiększenie środków budżetowych na rok 2010 w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92109 (domy i ośrodki kultury) § 2480 (dotacja podmiotowa dla jednostek kultury), zwiększa się dotację o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów finansowania imprezy pod nazwą: „Sylwester pod Gwiazdami”.
6.W związku z możliwością pozyskania środków z zewnątrz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wprowadza się do zadań inwestycyjnych zadanie pn. „Wykonanie projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy” i przeznacza się środki na to zadanie w wysokości 30.000,00 zł.
7.Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.), tworzy się § 4300 (zakup pozostałych usług) w rozdziale 74595 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność) i przeznacza się kwotę 15.000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i lądzie osób pływających i przebywających na Jeziorze Nidzkim i sąsiednich akwenach wodnych w Gminie Ruciane – Nida.
8.W związku z niespodziewanym przebiegiem zimy, zwiększa się środki na odśnieżanie dróg i usuwanie zalegającego śniegu z terenu miasta, w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 32.532,52 zł.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 kwi 2010 10:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1916 razy