BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/5/2010

z dnia: 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016 opracowany przy współudziale mieszkańców.
2. Plan Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/52/2006 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 01.08.2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Ruciane – Nida.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dietmar Georg Lange

Rozplakatowano dnia 29 stycznia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lut 2010 08:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1840 razy