BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVLIII/4/2010

z dnia: 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 229, pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszxymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida złożonej w dniu 28 grudnia 2009r. przez Pana Zbigniewa Opalacha zam. Osiniak - Piotrowo 3 12-220 Ruciane-Nida, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu nieniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lut 2010 08:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1266 razy