BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/15/2004

z dnia: 16 marca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2004.
Na podstawie art. 4 ust.2 . Ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 a późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr IX/38/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr XIX/15/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16 marca 2004 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA NA 2004 ROK
WSTĘP

Główne kierunki działania oraz zadania dla administracji państwowej i samorządów terytorialnych terytorialnych zakresie obowiązku kształtowania polityki alkoholowej, rozwiązywania problemów wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz profilaktyki z tym związanej wyznaczają:

- znowelizowana Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem tych zadań jest:
- zmniejszenie aktualnie występujących rozmiarów problemów alkoholowych
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami alkoholowymi zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu
- zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą używanie alkoholu i innych środków chemicznych zmniejszających świadomość
- uwzględnienie profilaktyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu
- prowadzenie oddziaływań profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Osiągnięcia oczekiwanych rezultatów będą możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
- ograniczeniu i zmianie struktury spożycia napojów alkoholowych,
- zmianie zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z obrotem napojami alkoholowymi,
- stosowaniu skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- stosowaniu nowoczesnych strategii i metod w pracy nad rozwiązywaniem problemów alkoholowych.DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW

Na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida znajduje się 92 punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

Są to:
- sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną – w liczbie 40.
We wszystkich sklepach prowadzona jest nielimitowana sprzedaż piwa.
Sprzedaż napojów alkoholowych (wino i wódka) zgodnie z limitem w 40 punktach sprzedaży detalicznej.
W 5 sklepach oprócz piwa sprzedaje się wino. W 26 sklepach oprócz piwa sprzedaje się wino i wódkę.
- zakłady gastronomiczne – w liczbie 52.
We wszystkich zakładach gastronomicznych prowadzona jest nie limitowana sprzedaż i podawanie piwa.
Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (wina i wódki) zgodnie z limitem uchwalonym przez Radę Miejską w Rucianem-Nidzie mogą być prowadzone w 50 zakładach gastronomicznych.
W 10 zakładach gastronomicznych oprócz sprzedaży i podawania piwa prowadzi się sprzedaż i podawanie piwa.
W 23 zakładach gastronomicznych oprócz sprzedaży i podawania piwa prowadzi się sprzedaż i podawanie wina oraz wódki.

Każdy z punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych przypada na 98 mieszkańców naszej gminy.
Średnia krajowa osób przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 350 osób.
Zdecydowana większość osób dorosłej populacji społeczeństwa naszej gminy, to ludzie pijący umiarkowanie i rozsądnie.
Nadmierne picie – zbyt duże w stosunku do własnych możliwości – jest powodem powstawania konfliktów rodzinnych, pogarszania się sytuacji materialnej i zdrowotnej, zmniejszenia aktywności zawodowej oraz powoduje zwiększenie liczby wykroczeń, przestępstw i wypadków w ruchu drogowym.
Bezrobocie i brak realnych perspektyw na polepszenie sytuacji materialnej są przyczynami rozszerzenia się kręgu osób nadużywających alkoholu.
Na podstawie prowadzonych statystyk wartość sprzedaży napojów alkoholowych alkoholowych 2003 r wynosiła: 7 923 412,dlas porównania w latach poprzednich wynosiła:
2002 r.- 7 098 256
2001 r.- 5 783 310
Ta ogromna kwota z pewnością w całości nie pochodzi z kieszeni mieszkańców naszej gminy. Na wynik pomogli nam zapracować licznie odwiedzający nas turyści, których w 2003 r było około 70 tyś.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rucianem -Nidzie prowadziła w ubiegłym roku sprawy 30 osób nadużywających alkoholu i od niego uzależnionych.

Krąg osób uwikłanych – w problemy związane z nadmiernym piciem alkoholu i uzależnieniem od niego – rozszerza się na członków rodzin alkoholików.
Rodzice, rodzeństwo, współmałżonkowie i dzieci to osoby cierpiące psychicznie, a często i fizycznie z powodu picia swoich bliskich.


ZADANIA WŁASNE

ZADANIE 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej I rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Cel : zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej oraz leczenie osób uzależnionych od alkoholu.
1. Kontynuowanie merytorycznej współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Giżycku, oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Psychicznego w Piszu.
a) metody i sposoby realizacji:
- kierowanie osób nadużywających alkoholu (po odbyciu rozmów motywujących) na terapię i leczenie odwykowe,
- bieżące monitorowanie usług medycznych i terapeutycznych świadczo- nych dla pacjentów z terenu Miasta i Gminy,
- uczestnictwo pełnomocnika i członków komisji w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez przychodnię,

b) odpowiedzialni za realizację:
- Pełnomocnik burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Kontynuowanie działalności Klubu A-A oraz świetlic socjoterapeutycznych w Rucianem-Nidzie i Ukcie.

a) metody i sposoby realizacji:
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nadużywanie alkoholu,
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie,
- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
- zbieranie informacji dot. poszczególnych spraw z MOPS, Policji, itp.,
- prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
- prowadzenie dokumentacji związanej z powyższymi sprawami,
- współpraca Miejskiej Komisją i Sądem Rejonowym w Piszu
- pokrycie kosztów: użytkowanie pomieszczenia w budynku przy ul. Al. Wczasów 11, opłata energii, zakup materiałów piśmiennych piśmiennych i biurowych, ponadto zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców a także prenumeraty fachowych czasopism,
- zapewnienie cotygodniowych konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i prowadzenie podstawowej indywidualnej terapii specja- listycznej.

b) odpowiedzialni za realizację:
- Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Kontynuowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
a) metody i sposoby realizacji:
- rozpatrywanie spraw i podejmowanie postanowień dotyczących osób nadużywających alkoholu na co miesięcznych posiedzeniach komisji,
- zlecanie przeprowadzenia dodatkowych wywiadów środowiskowych dotyczących osób nadużywających alkoholu przez pracowników socjalnych,
- zlecanie biegłemu sądowemu wykonania badań i sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu,
- kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
- prowadzenie kontroli i lustracji punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
- podwyższenie kwalifikacji specjalistycznych z zakresu uzależnień przez członków komisji.

b) odpowiedzialni za realizację:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
ZADANIE II Profilaktyka

Szkody występujące u nadużywającej alkoholu młodzieży

Około 20% polskich nastolatków nadużywa alkoholu w sposób przynoszący poważne szkody dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zagrożeń. Przyczynia się do tego oprócz uniwersalnej atrakcyjności alkoholu dla ludzi, bardzo dynamiczna promocja i zwiększenie dostępności napojów alkoholowych, zwiększenie samodzielności konsumpcyjnej młodzieży oraz zbyt małe zainteresowanie rodziców i nauczycieli, związane z piciem ich dzieci i wychowanków. Podstawowym wyzwaniem jest zaangażowanie rodziców i lokalnych społeczności do współpracy z realizatorami szkolnych programów wychowawczych, wychowawczych tym profilaktycznych oraz rozwój profilaktyki rodzinnej. Duży wpływ na zmniejszenie rozmiarów i zapobieganie spożywaniu substancji psychoaktywnych ma prowadzenie kampanii edukacyjnych. Informacje na temat problemu używania substancji psychoaktywnych społeczeństwo czerpie z mediów. Dlatego ważne jest, aby przekaz informacyjny był rzetelny i wyważony. W tym kontekście istnieje potrzeba wypracowania takich form przekazu medialnego, aby adekwatne treści profilaktyczne były uwzględniane w większym stopniu. W celu informowania społeczeństwa o środkach psychoaktywnych, związanych z nimi zagrożeniach zagrożeniach metodach zapobiegania im należy wykorzystywać różne nośniki informacji – prasę, radio, telewizję, publikacje książkowe i multimedialne oraz Internet. Szczególnie rekomendowane są wspólne działania instytucji i organizacji różnych szczebli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz środków masowego przekazu, prowadzone w ramach regionalnych regionalnych ogólnopolskich kampanii profilaktycznych.

Cel : Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Metody i sposoby realizacji:
- Inspirowanie władz samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych do uwzględniania problematyki uzależnień od substancji i środków psycho- aktywnych aktywnych gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych a w szczególności w części dotyczącej diagnozy rozpowsze- chnienia używania alkoholu, narkotyków narkotyków tytoniu przez dzieci, młodzież oraz planowanych działań zapobiegawczych.
- wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka.
- wspieranie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształtowania postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – edukacja w kierunku uświadamiania dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z sięgania po alkohol.
- wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych.
- wspieranie programów profilaktyczno – edukacyjnych realizowanych w grupach podwyższonego ryzyka (dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych, wychowankowie młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych, internatów, burs, ochotniczych hufców pracy i innych).
- prowadzenie działalności szkoleniowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, w szczególności psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowawców, pracowników w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, kuratorów i innych.
- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzy- maniu abstynencji oraz kształtowaniu atmosfery społecznej negującej nadmierne używanie alkoholu.
- prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień oraz włączanie się w realizację ogólnopolskich kampanii i akcji promujących życie bez alkoholu.
- współpraca z mediami oraz inicjowanie wymiany informacji pomiędzy mediami i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień.


ZADANIE III

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą

Cel : zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego

1. Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych w okresie styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień 2004 roku.
a) metody i sposoby realizacji:
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Rucianem-Nidzie i Ukcie oraz zorganizowanie ośmiu 15-20 osobowych grup zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla 150 dzieci z naszego terenu
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnego oraz sfinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup świetlicowych – realizatorów programów,
- zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach grup świetlicowych,
- zakup materiałów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć

2. Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci z terenu Miasta i Gminy ruciane-Nida.
ZADANIE IV

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

Cel : opóźnienie pierwszej inicjacji alkoholowej i zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu oraz innych środków chemicznych wpływających na psychikę
1. Realizacja nowoczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
a) metody i sposoby realizacji
- realizacja zestawów programów profilaktyczno-edukacyjnych zgłoszo- nych przez dyrektorów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów w formie zapotrzebowań na zakup materiałów dydaktycznych i piśmie- nniczych do realizacji tych programów.
2. Konkursy, spartakiady i zawody sportowe oraz imprezy masowe z elementami programów profilaktyczno-edukacyjnymi dla mieszkańców.

a)metody i sposoby realizacji:
- przyjmowanie i rozpatrywanie ofert realizacji programów imprez,
- finansowanie przyjętych do realizacji programów profilaktycznych


ZADANIE V

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Cel : wykorzystanie świadczonych usług o charakterze profesjonalnym do realizacji zadań wynikających z programu

1. Współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o prowadzonych działaniach i realizowanych przedsięwzięciach .

2. Zlecenie prowadzenia szkoleń profesjonalnym realizatorom.

3. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w realizacji działań i przedsięwzięć ujętych w programie.

4. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności udzielanie pomocy finansowej rodzinom znajdującym się w kryzysie, spowodowanym alkoholizmem, narkomanią czy przemocą domową.


ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- jest faktycznym i realnym koordynatorem realizacji programu
- jest ciałem opiniującym (art. 41, ust. 3 ustawy o wychowaniu trzeźwości)

2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pełni jednocześnie funkcje Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida działającym w oparciu o stosowny zakres obowiązków i uprawnień
- jest faktycznym i realnym realizatorem zadań wynikających z programu

3. Fundusze niezbędne do realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2004 rok wpisane w:
dział 851 ochrona zdrowia
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
4. po stronie dochodów : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie ogólnej 200.000,00 zł.
5. po stronie wydatków : 200.000,00 zł § 3030 diety 6.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne 5.000 zł
§ 4260 zakup energii 1.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki 5.000 zł
§ 4210 zakup materiałów wyposażenia 40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 143.000 złZasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rucianem-Nidzie

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska w Rucianem-Nidzie określa zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) za udział w posiedzeniu członek Komisji otrzymuje dietę w wysokości 80 zł (słownie osiemdziesiąt złotych). Podstawą wypłaty diety jest udział w posiedzeniu komisji i podpis na liście obecności.

Sporządził: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Piotr Feliński

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:00
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3412 razy