BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/13/2004

z dnia: 16 marca 2004 r.
w sprawie: budżetu na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. , Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. , Dz. U. Nr 15, Piz. 148 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.284.775,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 358.751,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo- wych w wysokości 200.000,00 zł.


§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.517.215,00 zł zgodnie z zał. Nr 2
2. Z wydatków, wydatków których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 13.054.244,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.337.666,00 zł,
b) dotacje 505.000,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 530.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 2.462.971,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 873.629,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 358.751,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych alkoholowych alkoholowych wysokości 200.2000,00 zł,


§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.232.440,00 zł są Przychody pochodzące z:
a) pożyczek w kwocie 2.950.320,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 6.


§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości 8.045.124,00 zł, w roku 2005 w kwocie 4.942.244,00 zł i w roku 2006 w kwocie 2.891.364,00 zł wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie zał. nr 7.
2. Uchwala się przychody w wysokości 2.950.320,00 zł i rozchody w wysokości 1.717.880,00 zł stanowiące zał. nr 6.


§ 5

1.Uchwala się plany przychodów przychodów wydatków: a) zakładów budżetowych – przychody w wysokości 1.979.045,00 zł; wydatki w wysokości 1.929.045,00 zł,
b) środków specjalnych – przychody w wysokości 155.000,00 zł; wydatki w wysokości 155.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych budżetowych i gospodarstw pomocniczych pomocniczych wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.


§ 6

Uchwala się dotacje dla:
a)samorządowych instytucji kultury w wysokości 380.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 10,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 85.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11,


§ 7

Zatwierdza się plan przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody- 35.600,00 zł,
- wydatki- 17.000,00 zł,
zgodnie z zał. nr 12


§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł,


§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania długu publicznego do wysokości 2.950.320,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do spłat zobowiązań w wysokości 1.717.880,00 zł.


§ 10

Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami wydatków, następującym osobom:
a) Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
b) Kierownikowi Zakładu Wodociągów i kanalizacji,
c) Dyrektorowi Domu Kultury,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.


§ 12

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:00
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1392 razy