BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/12/2004

z dnia: 8 marca 2004 r.
w sprawie: finansowania zadania pod nazwą „Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ukcie” objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9Ee w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 720 i 721) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Deklaruje się finansowanie w 2004 i 2005 roku zadania pod nazwą „Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ukcie” do wysokości 58% całkowitych jego kosztów i w związku z tym gwarantuje się ujęcie niezbędnych środków w budżecie gminy w latach 2004 i 2005.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:01
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1532 razy