BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/54/2009

z dnia: 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ruciane – Nida zadań z zakresu administracji rządowej
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 ze zmianami), Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:


§ 1.

Gmina Ruciane – Nida przyjmuje do realizacji w 2009 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ruciane – Nida.


§ 2.

1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane – Nida, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekaże Gminie Ruciane – Nida dotację celową w wysokości 5.000 zł w terminie 45 dni od dnia podpisania porozumienia.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 08:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1891 razy