BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/10/2004

z dnia: 8 marca 2004 r.
w sprawie: stanowiska dotyczącego projektu utworzenia sieci ekologicznej NATURA 2000.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się sprzeciw wobec planowanego utworzenia w obrębie miasta i gminy Ruciane-Nida sieci ekologicznej NATURA 2000-wg uzasadnienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do przekazania powyższego stanowiska:

1. Radzie Ministrów
2. Ministerstwu Środowiska
3. Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
4. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
5. Sejmikowi Samorządowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
6. Sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr XVIII/10/2004
Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie
Z dnia 8 marca 2004 r.


Rada Miejska w Rucianem-Nidzie wyraża stanowczy protest przeciwko pośpiesznemu, nieprzygotowanemu trybowi konsultacji społecznej Programu NATURA 2000. Otrzymane przez nas pismo Pana Ministra Środowiska DOPwe-431-12/04/ at jest zaprzeczeniem zasad demokratycznych obowiązujących w naszym państwie. Zarzucamy mu:
1. Całkowite pominięcie czynnika ludzkiego, losu mieszkańców zamieszkujących obszary objęte Programem NATURA 2000.
2. Pismo zawiera przekłamania, nieprawdziwe dane np. niewłaściwa mapa, stwierdzenie, że właścicielem terenów jest tylko Skarb Państwa, twierdzenie że ochroną objęte będą tylko siedliska i ostoje.
3. Brak źródeł źródeł zasad rekompensat dla mieszkańców z tytułu ewentualnie poniesionych strat.
4. Brak szczegółowych przepisów ograniczających działalność gospodarczą.
5. Sprzeczności między zapisami w projekcie, a jego uzasadnieniem.
Nasza gmina od lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Inwestujemy w oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną, właściwie zagospodarowanie odpadów. Najbardziej wartościowe tereny przyrodnicze objęte są efektywnymi i skutecznymi programami ochrony środowiska: sieć rezerwatów, Mazurski Park Krajobrazowy, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”, Plany Urządzania Lasu.
Wprowadzenie dalszych ograniczeń gospodarczych motywowanych rzekomą ochroną środowiska grozi całkowitą zapaścią gospodarczą naszego regionu i zagraża podstawom bytu naszych mieszkańców.
Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec nieprzemyślanych, pośpiesznych zmian formach ochrony przyrody na terenie naszej gminy. Uważamy, że Programem NATURA 2000 mogą być objęte wyłącznie tereny istniejących rezerwatów. Ewentualnie dalsze inicjatywy ekologiczne wymagają szerokiej konsultacji społecznej, oceny skutków finansowych, społecznych, gospodarczych gospodarczych i rekompensaty utraconych dochodów dla samorządów, podmiotów gospodarczych gospodarczych mieszkańców gminy. Wymagają spokojnej dyskusji opartej na szczegółowej, dokładnej i precyzyjnej informacji.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:01
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2041 razy