BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/2/2004

z dnia: 30 stycznia 2004 r.
w sprawie: Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór
Na podstawie art. 26 i 28 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 roku poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ustęp 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz.. 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 p. 717).

Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór w granicach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

§ 2


Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1. Tekstu ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały.
2. Rysunku planu w skali 1: 1000 zatytułowanego „ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieś Szeroki Bór”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych administracyjnych zakresie gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu (zał. Nr 1 niniejszej uchwały) są obowiązujące:

2.1. Granica opracowania planu
2.2. Linie rograniczające dróg i dojazdów
2.3. Zasady kształtowania dróg dojazdowych
2.4. Zasady podziału na działki budowlane
2.5. Obowiązujące linie zabudowy
2.6. Zasady dojazdu do działek
2.7. Funkcje poszczególnych terenów

3. Na całym obszarze objętym planem ustala się:

3.1. W zakresie funkcji terenów obowiązuje:
a/ Przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu i ustaleniami szczegółowymi w tekście planu.
b/ Zakaz lokalizowania funkcji uciążliwych, kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich.
3.2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek
a/ Obowiązuje projektowanie budynków o formie nawiązującej do architektury lokalnej
b/ Obowiązuje nakaz kształtowania dachów jako stromych (stromych nachyleniu połaci 450 z tolerancją ± do 100) i krycia ich dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych, również w kolorze czerwonym lub brązowym.
c/ Obowiązuje wysokość budynków nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne (parter + poddasze)
d/ Powierzchnia zabudowy na działkach nie może przekroczyć 20% powierzchni wydzielonej działki (80% powierzchnia czynna biologicznie).
e/ Podziały dodatkowe działek wyznaczonych w planie, dopuszczalne są dla innych celów niż wyznaczenie działki budowlanej - obowiązuje zasada jeden budynek na wyznaczonej działce. Chyba że ustalenia szczegółowe mówią inaczej.
f/ Wniesione na rysunku planu granice poszczególnych działek traktować należy jako zasadę podziału, która może ulec zmianom ± 5,0 m w opracowywanych projektach podziału.

3.3. W rozwiązaniach komunikacji
a/ Obowiązuje klasyfikacja ulic, przebieg i szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających.
b/ Układ jezdni oraz rozwiązania skrzyżowań pokazane na rysunku planu nie są obowiązujące i wymagają uściślenia w rozwiązaniach technicznych na etapie projektu budowlanego.
c/ Potrzeby postojowe użytkowników projektowanych funkcji muszą być zaspokojone na terenie wyznaczonej funkcji.

3.4. W zakresie infrastruktury technicznej:
a/ Odprowadzenie ścieków sanitarnych-poprzez wybudowanie przepompowni ścieków oraz kolektora tłocznego do istniejącej przepompowni ścieków we wsi Wiartel (gmina Pisz). Ze wsi Wiartel istniejącym kolektorem tłocznym, ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Piszu. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybudowanie kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie. Na terenie wsi Szeroki Bór, doprowadzenie ścieków do projektowanej przepompowni, przewodami grawitacyjnymi lub tłocznymi. Do czasu wybudowania kanalizacji, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (indywidualnych lub grupowych) i wywożenie ich do punktu zlewnego w Rucianem-Nidzie lub we wsi Wiartel.
b/ Zaopatrzenie w wodę –poprzez wybudowanie sieci wodociągowe ze stacji uzdatniania wody we wsi Wiartel. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej, zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni wierconych lub kopanych.
c/ Zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnych źródeł ciepła. W obiektach nowo projektowanych obowiązuje zakaz stosowania do celów grzewczych węgla lub paliw węglopochodnych. d/ Elektroenergetyka.
W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla opracowywanego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej przewiduje się:
- obszar zachodni (o funkcji rekreacyjnej) zasilać z wybudowanej nowej stacji transformatorowej słupowej 15/0, 4kV zasilanej linią napowietrzno-kablową SN15kV długości około 600m.
- obszar północno-wschodni o zabudowie mieszkalno-rekreacyjnej zasilać z istniejącej stacji transformatorowej słupowej typu STSpV-20/250
- z omawianych stacji transformatorowych wyprowadzić linie napowietrzne lub kablowe nn zasilające poszczególnych odbiorców.
- pomiary energii elektrycznej przewidzieć na zewnątrz budynków w szafkach izolacyjnych złączowo-pomiarowych.

§ 4


1. Ustala się następujący zakres definicji użytych symboli i oznaczeń

1.) Obowiązująca linia zabudowy-określa linię sytuowania obiektów kubaturowych na wyznaczonej w planie działce.
2.) Wysokość zabudowy-oznacza wysokość w rozumieniu prawa budowlanego (ilości kondygnacji nadziemnych budynku wraz z poddaszem).

3.) Budynek adaptowany- oznacza budynek istniejący do zachowania. Budynki adaptowane mogą podlegać, przebudowie, rozbudowie rozbiórce rozbiórce modernizacji łącznie ze zmianą funkcji o ile ustale-nia szczegółowe nie stanowią inaczej.

4.) Zasada układu komunikacyjnego- układ jezdni został wrysowany jedynie dla określenia linii rozgraniczających ulic i sytuowania zabudowy, jest nieobowiązujący i wymaga uściślenia w projektach budowlanych dróg. Rysunek określa drogi publiczne jako gminne, chyba że uchwała Rady Miejskiej o ich klasyfikacji nie ustali inaczej.
5.) Dopuszczalny wyjazd na działkę określa ulicę (drogę) z której można projektować wjazd na posesję (działkę).

6.) Zabudowa rekreacyjna, rekreacja indywidualna- obiekty rekreacyjne służące wypoczynkowi indywidualnemu użytkownika, nie mające charakteru komercyjnego (usługowego).

§ 5


1.) Rysunek planu w skali 1 : 1000 zatytułowany „Miejscowy planzagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór”, który stanowi załącznik Nr 1 niniejszej uchwały dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się na następujące warunki szczegółowe:

M Tereny zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej. Zabudowa istniejąca adaptowana wraz z budynkami gospodarczymi. W ramach istniejącej zabudowy wsi Szeroki Bór dopuszcza się funkcje usługowe nieuciążliwe dla funkcji sąsiadującej.Wjazdy na działki zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.W wypadku działalności usługowej miejsca postojowe należy zabezpieczyć na terenie lokalizacji.
R Teren o funkcji rekreacyjnej, rekreacja indywidualna.

ZR Tereny zieleni służące lokalizacji funkcji i urządzeń rekreacji czynnej (np. sport, zabawa dzieci itp.) i biernej (np. grill z zadaszeniem itp.), bez prawa zabudowy kubaturowej służącej na pobyt stały w zrozumieniu prawabudowlanego.

ZN Tereny zieleni naturalnej, bez prawa lokalizacji urządzeń i obiektów kubaturowych.

ZO Tereny zieleni ochronnej, naturalnej służącej ochronie wód otwartych, bezprawa lokalizacji urządzeń i obiektów kubaturowych.

Z Tereny zadrzewione i zalesione, bez prawa lokalizacji urządzeń i obiektów kubaturowych.

TE Tereny podatne na erozję. Sposób wykorzystania podporządkowany zabezpieczeniu ich przed erozją. Dopuszczalne zagospodarowanie zabudowa spełniająca te wymogi.

L Tereny lasów i zalesień poddane przepisom o lasach państwowych.
KP1 Droga publiczna (gminna), klasy lokalnej, jednojezdniowa. W granicach planu szerokość szerokość liniach rozgraniczających 12,0 m, szerokość jezdni 7,0 m. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające. Dopuszczalny chodnik jednostronny (po stronie osiedla) i bezpiecznik 0.5 m po stronieprzeciwnej.

KW1 Droga wewnętrzna klasy-dojazdowa, jednojezdniowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m szerokość jezdni 6,0 m. bez chodnikabezpieczniki minimum 0.5 m od ogrodzenia. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.

KW2 Droga wewnętrzna klasy-dojazdowa, jednojezdniowa. Szerokośćw liniach rozgraniczających istniejąca, szerokość jezdni minimum 4,5 m. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.
KW3 Droga wewnętrzna klasy-dojazdowa,
jednojezdniowa. Szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca, szerokość jezdni minimum 4,5 m. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.
§ 6


Stawka procentowa, służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla terenów w granicach planu w wysokości 30,0%.

§ 7


Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane-Nida zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/8/94 z dnia 30 marca 1994 r. Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr13 poz. 108 z dnia 18.04.1994 r. odnoszące się do terenu objętego planem w granicach zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida.

§ 10


Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida a jego kopie Burmistrz przekazuje Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Staroście powiatu piskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 sie 2006 15:16
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 2815 razy