BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXVII/614/2023

z dnia: 29 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu gminy pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 r.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023r. w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane - Nida a Województwem Warmińsko-Mazurskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 cze 2023 13:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 75 razy