BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/87/2008

z dnia: 17 listopada 2008 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

754-75411 § 6300

20 000,00

 

20 000,00

 

600-60016 § 6050

612 000,00

20 000,00

 

632 000,00

RAZEM:

632 000,00

20 000,00

20 000,00

632 000,00

§ 2

§ 2 ust. 2 Uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.222.304,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 2 ust. 3 Uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
;

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 24.073.031,92 zł
2. Plan wydatków ogółem 22.773.031,92 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 lis 2008 11:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1745 razy