BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 28 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021r. poz. 305), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) oraz §13a uchwały Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ruciane - Nida na 2022 rok w następującym zakresie:


 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 243.535,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego zarządzenia,
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego zarządzenia,
 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 244.035,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
  do niniejszego zarządzenia,
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 505,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
  do niniejszego zarządzenia

 

§2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 46.301.753,04 zł w tym:

Dochody majątkowe            11.332.494,57 zł

Dochody bieżące                  34.969.258,47 zł

2. Plan wydatków ogółem – 47.288.348,36 zł w tym:

Wydatki majątkowe           13.646.094,27 zł

Wydatki bieżące                 33.642.254,09 zł

 

§3.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.” stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 10:51
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 176 razy