BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/123/2007

z dnia: 19 listopada 2007 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł
2.Zwiększyć plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan
dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

756-75616 § 0360

10 000,00

7 000,00

 

17 000,00

RAZEM:

10 000,00

7 000,00

 

17 000,002. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

Plan
dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

Plan po zmianach

750-75095 § 6050

-

7 000,00

-

7 000,00

RAZEM:

-

7 000,00

-

7 000,00

§ 2

§ 2 PKT 2 Uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2007r. otrzymuje nowe brzmienie: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (zał. 2 – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

Uchwala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 21.101.381,15 zł
2. Plan wydatków ogółem 19.785.491,15 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 17:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1242 razy