BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/122/2007

z dnia: 19 listopada 2007 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przyjąć i zatwierdzić zmiany w Planie Rozwoju Miejscowości Ruciane-Nida przyjętym Uchwałą Nr XLIV/52/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 sierpnia 2006r., a następnie zmienionym Uchwałą nr XLVIII/65/2006 z dnia 20 października 2006r. oraz uaktualnionym Uchwałą nr XIV/107/2007 z dnia 26 września 2007r.
2. Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców Rucianego-Nidy i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tekst jednolity Planu Rozwoju Miejscowości Ruciane-Nida stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 17:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1779 razy