BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/121/2007

z dnia: 30 października 2007 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym, większością głosów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu zostały wybrane osoby zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/75/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 17:25
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1212 razy