BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/119/2007

z dnia: 30 października 2007 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

Na podstawie art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 117 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w oparciu o uchwałę Nr 34/07 Zgromadzenia Gmin „Czyste Mazury” z dnia 23 października 2007r. Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Związku Gmin „Czyste Mazury” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2003 z dnia 28 listopada 2003r. zmienionego Uchwałą Nr XLI.17/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. przyjmuje się następujące zmiany:

1.W § 2 pkt 1 po ppkt h dodaje się kolejne ppkty w brzmieniu:
i) Miasto Szczytno,
j) Gmina Szczytno,
k) Gmina Wielbark,
l) Gmina Świętajno,
ł) Gmina Rozogi,
m) Gmina Jedwabno,
n) Gmina Dźwierzuty,
o) Miasto i Gmina Pasym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1271 razy