BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/117/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatną zamianę w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, położonych w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1419 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatną zmianę w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej i ul. Polnej według której:
1. Gmina Ruciane-Nida przekazuje nieodpłatnie dla Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego trwające do dnia 1.04.2097 roku do nieruchomości gruntowych ozn. nr geod. 680/1, o pow. 4.097 m² i ozn. nr geod. 636, o pow. 1.214 m², położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej i ul. Polnej.
2. Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przekazuje nieodpłatnie dla Gminy Ruciane-Nida prawo użytkowania wieczystego trwające do dnia 1.04.2097 roku do nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 392/20, o pow. 4.144 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1339 razy