BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 11 lutego 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości wydatków budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 11 w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1.


  1. Ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości wydatków budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
  2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Ustalam zamieszczenie ogłoszenia o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Określam termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

§2.

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko referenta
księgowości wydatków budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida, w składzie:

a) Ewa Kozicka - przewodnicząca komisji;

b) Małgorzata Kaczmarczyk - członek komisji;

c) Andrzej Klimek - członek komisji;

d) Ilona Makowiecka – członek komisji;

e) Wioleta Moroz – członek komisji.

Regulamin pracy komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem wyłonienia kandydata rekomendowanego do zatrudnienia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                                              /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                   Ruciane - Nida

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 lut 2022 12:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 643 razy