BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/416/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania diet radnym i sołtysom.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 27 października 2021 r.  w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale  Nr XLVI/398/2021  Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia  29 listopada 2021 r. w sprawie zasad ustalania diet radnym i sołtysom wprowadza się następujące zmiany:
1. dotychczasowy § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 2. Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej dieta radnego w danym miesiącu ulega zmniejszeniu o 10%, natomiast za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji dieta radnego w danym miesiącu ulega zmniejszeniu o 8%." 
2. dotychczasowy § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
" §3. Sołtysom oraz przewodniczącym zarządu osiedli za pracę na rzecz mieszkańców sołectw i osiedli przysługuje miesięczna dieta  w wysokości 8 % dwukrotności kwoty bazowej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:57
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 162 razy