BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/408/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1119) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 176) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje: 
§ 1. Ustala się na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Piszu w wysokości 339,38 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika i pracownika Centrum.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 148 razy