BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/399/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida w następującej wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.250,00 zł,
2. dodatek funkcyjny w kwocie 3.150,00 zł,
3. dodatek specjalny w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie:  4.020,00 zł.
§ 2. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida regulują odrębne przepisy.
§ 3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida według regulacji wprowadzonych niniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ruciane – Nida.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LVIII/509/2018 z dnia 26 września 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 13:05
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 213 razy