BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/390/2021

z dnia: 25 października 2021 r.
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6 "j„ ust. 3 "b" ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 191,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 382,00 zł.
§ 2. 1. Zryczałtowaną opłatę roczną wnosi się jednorazowo, bez wezwania do 25 lipca za dany rok.
2. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości :
1) przelewem na konto Nr 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo
2) wpłatą gotówkową na konto Nr 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rucianem-Nidzie, albo
3) wpłatą gotówkową w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/263/2020 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2021 12:30
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 179 razy