BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/386/2021

z dnia: 15 października 2021 r.
w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Ruciane- Nida oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje:
§ 1. 
1.Uchwała określa:
1) rodzaje biletów przejazdowych,
2) zasady odpłatności za przejazdy oraz wysokość maksymalnych opłat,
3) uprawnienia do przejazdów ulgowych,
4) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych.

§ 2. 
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ruciane- Nida;
2) liniach komunikacji gminnej - należy przez to rozumieć połączenia, na których realizowane są przewozy o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Ruciane- Nida;
3)operatorze - należy przez to rozumieć wybranego przez gminę przewoźnika świadczącego usługi przewozu na liniach komunikacji gminnej;

§ 3. 
1. Ustala się następujące rodzaje biletów przejazdowych:
1) jednorazowe - uprawniające do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji publicznej na danej linii komunikacji gminnej, na całej jej długości do przystanku końcowego;
2) miesięczne (imienne) - uprawniające w okresie jednego miesiąca do odbycia dowolnej liczby przejazdów wszystkimi liniami komunikacji gminnej;

§ 4. 
1. Na liniach komunikacji gminnej ustala się ceny biletów przejazdowych określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przewóz bagażu podręcznego, zwierząt domowych lub roweru nie wymaga wniesienia dodatkowej opłaty przejazdowej.
3. Ceny, o których mowa w ust. 1 mają charakter cen maksymalnych.

§ 5. 
1. Na liniach komunikacji gminnej obowiązują ulgi wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).
2. Oprócz ulg określonych w ust. 1 wprowadza się ulgę 50 % i 100 % przy przejazdach na podstawie biletu jednorazowego.
3. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnione są osoby określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
1. Kontrola wniesienia opłaty za skorzystanie z usługi przewozowej prowadzona jest według zasad określonych w art. 33a ustawy z 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) przez kontrolerów upoważnionych przez Gminę lub operatora.
2. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu lub dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego), pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej.
3. Ustala się opłaty dodatkowe za przejazd liniami komunikacji gminnej bez ważnych dokumentów przejazdowych w wysokościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Od korzystającego z przejazdu ulgowego (i posiadającego ważny bilet ulgowy), ale nieposiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty Gminie lub operatorowi, zamiast opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 paź 2021 11:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 174 razy