BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/384/2021

z dnia: 30 września 2021 r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372  z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione nieruchomości: 
1) ul. Pionierska w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 430 obręb Ruciane - Nida,
2) ul. Rzemieślnicza w Rucianem-Nidzie przebiegająca po działkach ewidencyjnych nr 441/1 obręb Ruciane - Nida,
§ 2.  Przebieg dróg, o których mowa w § 1 został określony na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 paź 2021 09:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 230 razy