BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/377/2021

z dnia: 27 września 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku art. z 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 275/11, 204/9, 230/4, 192/346, 192/287, 192/289, 192/339, 192/348, 229/284, 229/287, 229/295, 229/308, 205/4 obręb Ruciane-Nida służebnością przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa. 
2. Szczegółowe warunki ustanowienia służebności przesyłu zostaną określone w umowie  
3. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1, określają załączniki graficzne od numeru 1 do numeru 13 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 wrz 2021 12:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 373 razy