BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/376/2021

z dnia: 27 września 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 lit. "k" ust. 1 i 2 oraz ust. 3 w związku z art. 6 lit. "j" ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm) - Rada Miejska Ruciane - Nida ustala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/171/2020 Rady miejskiej Ruciane - Nida z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wprowadza sie następujące zmiany:
1) dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Traci moc Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 wrz 2021 12:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 192 razy